Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności

Życie osób niepełnosprawnych bez wątpienia jest trudne i wymaga poszczególnych wyrzeczeń. Z tego właśnie powodu istnieje możliwość ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dzięki któremu można liczyć na pewnego rodzaju ulgi i uprawnienia. Aby tego dokonać konieczne jest skierowanie się do odpowiedniego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i wypełnienie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie badań.

 

Spis treści

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Ustalenie stopnia niepełnosprawności

Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

Kto może ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Jakie wyróżnia się stopnie niepełnosprawności?

Przedmioty ortopedyczne do poprawy funkcjonowania organizmu

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Jak długo jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Stopień niepełnosprawności a zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Jakie uprawnienia ma osoba niepełnosprawna?

Podsumowanie – jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Pierwszym podstawowym zadaniem jeśli chcesz ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będzie wypełnienie wniosku o wydanie orzeczenia. Dokumenty należy złożyć w stosownym urzędzie do spraw orzekania o niepełnosprawności. Może zdarzyć się tak, że wniosek zostanie odrzucony. Nie musi to jednak oznaczać finału sprawy, ponieważ jeśli nie zgadzasz się z taką decyzją, możesz odwołać się do Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokument należy zaadresować do Wojewódzkiego Zespołu, ale złożyć należy go za pośrednictwem powiatowego zespołu.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zadaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności jest wydanie decyzji na temat tego, czy dana osoba może uzyskać orzeczenie czy też nie. Aby można było tego dokonać, konieczne jest zaświadczenie lekarskie oraz wszelkie niezbędne badania. W niektórych przypadkach konieczne mogą okazać się wyniki dodatkowych badań diagnostycznych czy też dokumentacja przebiegu leczenia ambulatoryjnego, aby móc lepiej ustalić stopień niepełnosprawności.

W razie konieczności od decyzji Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności można się odwołać.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Aby móc otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności konieczne będzie zaświadczenie lekarskie. Aby je otrzymać należy udać się do swojego lekarza i poprosić o wypełnienie zaświadczenia. Jest ważne 30 dni kalendarzowych licząc od dnia wypełnienia. Warto dołączyć do niego również inne dokumenty, które świadczą o stanie zdrowia – na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego. Wszystko to jest ostatecznie niezbędne do wydania orzeczenia.

Ocena stanu zdrowia przeprowadzana jest przez przewodniczącego składu orzekającego. Dopiero posiadając zaświadczenie od lekarza można złożyć wniosek w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ustalenie stopnia niepełnosprawności

Ustalenie niepełnosprawności potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim należy do Wojewódzkiego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Od takiego orzeczenia można się odwołać do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jeśli jest ono niekorzystne. Od otrzymania orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu masz miesiąc na ewentualne odwołanie się od decyzji.

Istotnym elementem wartym odnotowania jest fakt, iż niezależnie od stopnia niepełnosprawności można wykonywać pracę i uzyskać zatrudnienie w zakładach aktywności zawodowej.

Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

Niekiedy bywa tak, że osoba niepełnosprawna ma trudności w samodzielnej egzystencji i w celu pełnienia ról społecznych stała opieka nad taką osobą jest koniecznością. W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności i długotrwałego naruszenia sprawności organizmu nie obejdzie się więc bez podjęcia odpowiednich kroków do tego, by taka osoba miała zapewnione odpowiednie warunki do życia i wszystkie potrzebne artykuły.

Kto może ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

O orzeczenie o niepełnosprawności może ubiegać się osoba, która ukończyła 16 lat. Jeśli chodzi o orzeczenie o niepełnosprawności – podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że ma ona do czynienia z naruszoną sprawnością organizmu.

Do określenia stopnia niepełnosprawności konieczne jest zaświadczenie od lekarza. Na jego podstawie następuje wydanie orzeczenia o konkretnym stopniu niepełnosprawności. Po spełnieniu określonych warunków przez wnioskodawcę statusu osoby niepełnosprawnej orzeczenie o niepełnosprawności zostaje wydane stale lub czasowo.

Warto mieć na uwadze również to, że nie każde naruszenie sprawności organizmu stanowi podstawę do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. O stanie zdrowia decyduje ostatecznie lekarz.

Jakie wyróżnia się stopnie niepełnosprawności?

Wyróżnia się następujące stopnie niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany i lekki. W znacznym stopniu niepełnosprawności praca i zdolność do samodzielnej egzystencji są niemożliwe.

W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się trzy grupy osób z naruszoną sprawnością organizmu – niezdolne do pracy, zdolne do pracy jedynie w zakładach pracy chronionej, wymagające częściowej pomocy innych w celu pełnienia ról społecznych.

W momencie gdy dana osoba jest jedynie częściowo niezdolna do pracy i konieczne jest przekwalifikowanie, wówczas mowa o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Przedmioty ortopedyczne do poprawy funkcjonowania organizmu

Należy pamiętać również o tym, że w zależności od stopnia niepełnosprawności istnieje możliwość znaczącej poprawy jakości życia. W lekkim stopniu niepełnosprawności jest to szczególnie dobrze widoczne i różnego rodzaju przedmioty ortopedyczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby są w tym przypadku bardzo przydatne. Warto na nie postawić, tym bardziej że doskonale sprawdzają się w przypadku dzieci.

Niektóre niepełnosprawności można bowiem znacząco ograniczyć, jeśli tylko odpowiednio wcześniej postawi się na właściwe ćwiczenia z wykorzystaniem środków pomocniczych. s

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Po pozytywnym zatwierdzeniu wszelkich dokumentów, uzyskasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Należy pamiętać o tym, że orzeczenia organów orzecznictwa rentowego nie stanowią podstawy do wydania przedmiotowych legitymacji. To na posiedzeniu składu orzekającego i na podstawie decyzji przewodniczącego składu orzekającego, czyli lekarza, wydaje się ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Jak długo jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności może być wydawane czasowo lub też na stałe. W przypadku orzeczeń czasowych i w przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia w okresie ważności posiadanego orzeczenia, termin sfinalizowania sprawy liczy się od dnia następnego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowego orzeczenia.

Stopień niepełnosprawności a zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Orzeczenie o niepełnosprawności nie oznacza braku możliwości podjęcia pracy. Możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia stoi otworem przed każdym, kto ma możliwość wykonywania pracy i jest do tego chętny.

Osoby mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować za pomocą wyposażenia ortopedycznego i innych przedmiotów tego rodzaju jak najbardziej powinny podjąć się zatrudnienia.

W zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pomagają też między innymi urzędy pracy, do których warto zwrócić się o pomoc.

Jakie uprawnienia ma osoba niepełnosprawna?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej – orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Taka legitymacja upoważnia do korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych. Dotyczy to między innymi krótszego wymiaru czasu pracy, świadczeń rodzinnych czy też dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Jest to więc coś, co daje wiele możliwości i szczególnie przydaje się to przy znacznym stopniu niepełnosprawności. Warto z tego korzystać, by ułatwić sobie życie w dużym stopniu.

Podsumowanie – jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

W przypadku niepełnosprawności posiadanie orzeczenia jest niezbędne do tego, by móc normalnie funkcjonować i mieć możliwość korzystania z wszelkich udogodnień ułatwiających życie osobom niepełnosprawnym.

Aby otrzymać orzeczenie konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji od przewodniczącego składu orzekającego. Możliwe jest to w przypadku niepełnosprawnych w każdym wieku. W świetle przepisów regulujących postępowanie o wydanie orzeczenia istnieje zapis, który jasno określa osoby które nie ukończyły 16 roku życia jako dzieci.

W każdym przypadku dochodzi do wydania oceny stanu zdrowia i na tej podstawie orzeka się konkretny stopień niepełnosprawności.

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności to kluczowy krok w zapewnieniu wsparcia i udogodnień dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jednak samo orzeczenie to tylko początek, ponieważ konieczne jest również zapewnienie odpowiednich środków i urządzeń wspomagających, takich jak schodołaz, podjazdy dla niepełnosprawnychwindy schodowe, wózki inwalidzkie (np. wózek inwalidzki elektryczny), podnośnik dla niepełnosprawnych, skuter elektryczny dla niepełnosprawnych czy łóżko rehabilitacyjne. Dzięki nim osoby niepełnosprawne będą miały możliwość pełniejszego uczestnictwa w społeczeństwie i zwiększenia swojej niezależności.