Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

I. DEFINICJE

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAWCA – serwis internetowy pokonaj-bariery.pl dający możliwość zamawiania produktów przez Internet, prowadzony jest przez Firma Active Przemysław Chudyk z siedzibą w Żorach przy os. Osiedle Pawlikowskiego 13G/2, o numerze NIP 6511687389, o numerze REGON 242727803.

ADRES DO KORESPONDENCJI: Active Przemysław Chudyk, os. Osiedle Pawlikowskiego 13G/2, 44-240 Żory.

KUPUJĄCY – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu.

KONSUMENT – uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

PRODUKT/Y – towary mogące być zgodnie z niniejszym Regulaminem przedmiotem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i są fabrycznie nowe. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy

PRODUKT/Y NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE – towary zamawiane przez Kupującego, które nie są na stanie magazynowym Sklepu Internetowego, głównie z potrzeby ich indywidualnego dostosowania do jednostkowych potrzeb Kupującego oraz sprowadzenia z zagranicy.

ZAMÓWIENIE – Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające towar prezentowany w Sklepie oraz jego ilość, stanowiące złożenie ACTIVE Przemysław Chudyk przez Kupującego oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia

KONTO – prowadzone dla Kupującego przez Sklep Internetowy konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o jego działaniach w Sklepie Internetowym.

WADA – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

WADA FIZYCZNA – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
 5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy z Konsumentem.

WADA PRAWNA – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

DANE KONTAKTOWE – Sprzedawca podaje pozostałe następujące dane kontaktowe:
tel.+ 48 603 527 751
e-mail: biuro@pokonaj-bariery.pl

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1.Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Produkty wolne od wad.
3. W wypadku Konsumentów potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

4.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (Klient). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

III. KONTO KUPUJĄCEGO, SKŁADANIE OFERT I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Rejestracja konta i logowanie do systemu

1. Zaleca się zarejestrowanie w Sklepie Internetowym. Rejestracja jest dobrowolna i całkowicie bezpłatna. Dopuszcza się przeglądanie produktów oferowanych przez Sklep, dokonywanie zakupów lub rezerwacji produktów bez rejestrowania się. Kupujący zarejestrowany w Sklepie Internetowym posiada dodatkowe uprawnienia takie jak: śledzenie historii zamówień, statusu złożonego zamówienia, możliwość złożenia zamówienia przy użyciu danych Konta.
2. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie (założyć Konto) naciskając na stronie głównej Sklepu pokonaj-bariery.pl zakładkę „Moje konto”. Dokonanie rejestracji wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego i podanie danych wskazanych poniżej, a w szczególności przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła.
3. Sprzedawca wymaga, aby przy dokonywaniu rejestracji Kupujący zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin, a także wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji i oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe w postaci podania adresu poczty elektronicznej (adres e-mail), hasła, danych do faktury, numeru telefonu kontaktowego jest niezbędne do założenia Konta, przyjęcia i realizacji potwierdzonego zamówienia oraz obsługi rezerwacji złożonych w Sklepie Internetowym. Dane te są niezbędne do prawidłowej obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne.
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego konieczne jest naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”. Sklep Internetowy w drodze elektronicznej potwierdzi dokonanie rejestracji przy użyciu podanego adresu elektronicznego z podaniem tych danych.
5. Po dokonaniu rejestracji Kupujący może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

2. Składanie ofert

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, które oznaczone są jako obowiązkowe. Podanie tych danych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji potwierdzonego zamówienia. Dane te są także niezbędne do prawidłowej obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne.
2. W celu złożenia zamówienia, korzystając z serwisu pokonaj-bariery.pl – Kupujący wybiera odpowiedni Produkt umieszczony w sklepie, zgodnie z jego opisem oraz ceną, a także wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach, a następnie poprzez naciśniecie w odpowiedni przycisk DODAJ DO KOSZYKA lub ZAMÓW (w przypadku produktów na indywidualne zamówienie) dokonuje potwierdzenia wyboru. Po dokonaniu tego wyboru, poprzez naciśniecie przycisku PRZEJDŹ DO KASY, następuje przekierowanie do kolejnej strony, w której wprowadza się i weryfikuje poprawność adresu dostawy oraz sposób płatności, koszt dostawy oraz potwierdza formularz zamówienia. Następnie, poprzez wybór przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” następuje złożenie zamówienia.
3. W formularzu zamówienia Kupujący wskazuje:

 1. imię i nazwisko oraz adres,
 2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 3. adres, na który ma zostać dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma zostać dostarczony na inny adres niż adres zamieszkania Konsumenta, inny adres niż adres siedziby lub adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Klienta.

4. Kupujący zarejestrowany (posiadający Konto) może złożyć zamówienie z wykorzystaniem danych tego Konta.
5. W sytuacji, gdy ze względu na dobro Kupującego, istnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez Dział Handlowy, szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy istnieje konieczność określenia indywidualnych cech Produktu, Kupujący wyraża zgodę oraz upoważnia Sprzedawcę do nawiązania telefonicznego kontaktu na numer, który został podany podczas rejestracji.
6. Produkty zamówione w Sklepie Internetowym mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Sklep Internetowy dopuszcza odbiór osobisty przez Kupujących w Żorach przy os. Osiedle Pawlikowskiego 13G/2. Kupujący wybierając opcję „Odbiór osobisty” nie jest obciążany kosztami dostawy Produktów do wskazanych miejsc odbioru.
8. Po złożeniu przez Konsumenta oferty zawarcia umowy, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w jego Koncie, gdy Konsument złożył zamówienie z jego wykorzystaniem, zostanie wysłana przez Sklep Internetowy wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, która zawierać będzie wszystkie istotne elementy umowy.

3. Realizacja zamówienia

1. Realizacją zamówienia kupującego zajmuje się Dział Handlowy Sprzedawcy zlokalizowany przy ulicy przy os. Osiedle Pawlikowskiego 13G/2 w Żorach. Przyjęcie do realizacji poprawnie złożonego zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością na adres e-mail z pozycjami zamówienia Kupującego oraz – jeśli nabywcą jest Konsument – innymi danymi wymienionymi w pkt II.3.a niniejszego Regulaminu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Konsumentem a Sklepem Internetowym.
2. W wypadku, gdyby zamówionego Produktu nie było fizycznie na stanie magazynowym w posiadaniu Sklepu Internetowego (istnieje konieczność jego sprowadzenia – Produkt na indywidualne zamówienie), kompletowanie zamówionych Produktów może trwać do 6 tygodni, w zależności od miejsca z którego Produkt będzie sprowadzany. Sklep sugeruje rozdzielanie zamawiania Produktów bezpośrednio dostępnych i Produktów na indywidualne zamówienie.
3. W wypadku Produktu na indywidualne zamówienie Sklep Internetowy jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o czasie realizacji zamówienia lub niemożności jego realizacji (chociażby częściowego). Jeśli, po złożeniu przez Kupującego zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail. W takim przypadku Kupujący może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości. Gdyby Kupujący dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4.W wypadku braku możliwości skompletowania produktów zgodnie z formularzem zamówienia, z powodu niedostępności któregoś z zamówionych produktów, Sklep Internetowy realizujący zamówienie będzie kontaktował się z Kupującym telefonicznie lub na adres email w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru, na który to kontakt Kupujący wyraża zgodę. W takim przypadku Kupujący może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości.
5. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest proszony o skontaktowanie się z Działem Handlowym Sprzedawcy.
6. Sklep internetowy pokonaj-bariery.pl informuje że może odmówić realizacji zamówienia, które nie zawiera wszystkich wskazywanych powyżej wymogów (obowiązkowych), tzn. przykładowo bez podania numeru telefonu, lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
7. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym zawierają opis, informację o Produkcie oraz zdjęcie. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by prezentować produkty w sposób jak najbardziej odpowiadający ich rzeczywistemu wyglądowi. Kolor/barwa Produktów mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych, m.in. wskutek ustawień monitora użytkowanego przez Klienta oraz z powodu warunków środowiska zewnętrznego, oświetlenia Produktu podczas wykonywania zdjęcia. Nie wpływa to jednak na właściwości towaru.
8. Produkty pod indywidualne zamówienie Klienta. Produkt w takim przypadku zostaje wyprodukowany według specyfikacji konsumenta w celu zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z obowiązującym prawem art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) nie obowiązuje zwrot towaru.
9. W przypadku kiedy towar jest widoczny jako dostępny a okaże się że nie ma go na magazynie sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia a umowa zostanie anulowana.

4. Ceny towarów, koszty dostawy i pobranie należności

1. Ceny towarów podane pod adresem Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2. Zamówione towary dostarcza firma przewozowa zgodnie z danymi zawartymi w potwierdzonym formularzu zamówieniu. Koszty dostarczenia zakupionego towaru są każdorazowo podawane po skompletowaniu zamówienia i uwzględniane w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty ich dostarczenia. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy wynosi 15 PLN brutto – przedpłata, 17 PLN brutto – za pobraniem. Opłata za koszt dostawy dotyczy tylko zakupów poniżej 500 PLN brutto, powyżej tej kwoty towar jest wysyłany na koszt Sklepu Internetowego.
3. Nasz sklep akceptuje dwie formy płatności:

 1. gotówka – płatności za zamówiony w naszym sklepie Produkt Kupujący dokonuje przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”).
 2. przelew – przelewem przed dostawą towaru. Z chwilą wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaksięgowania kwoty zapłaty za Produkt na rachunku bankowym Sklepu Internetowego, chyba że zachodzi konieczność skompletowania zamówienia (Produkt na indywidualne zamówienie).

5. Dokument sprzedaży

1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Kupujący w momencie dostawy proszony jest o sprawdzenie, czy paragon jest dołączony do przesyłki.
W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić takie żądanie przy dokonywaniu zamówienia lub w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dostarczono towar lub otrzymano zapłatę (zgodnie z ustawą z dn. 7 XII 2012 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2012r. poz. 1342,1448,1529,1530). Po upływie powyższego terminu brak jest możliwości wystawienia faktury VAT. W sytuacji, gdy Klient od razu wystąpi z żądaniem wystawienia faktury VAT, kurier wraz z zamówionym Produktem dostarczy oryginał faktury VAT.

6. Zmiana danych i anulowanie zamówień

1. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia dokumentu sprzedaży: paragonu fiskalnego lub faktury VAT Kupujący ma prawo anulowania zamówienia w całości lub zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zalogować się do Konta i wprowadzić zmiany lub zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. W wypadku Konsumentów, po ich potwierdzeniu w sposób wskazany przy składaniu zamówienia/oferty, zmiana zostanie dokonana.

7. Czas realizacji zamówień

1. Oferta naszego sklepu składa się z dwóch grup Produktów.

 1. produkty dostępne w naszym magazynie wysyłkowym. Są gotowe do wysyłki zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego.
 2. produkty na indywidualne zamówienie – są to produkty, które sprowadzamy z zagranicy oraz takie, które wymagają indywidualnego dostosowania do jednostkowych/osobistych potrzeb Kupującego. W tym przypadku realizacja zamówienia będzie dokonana w terminie do 6 tygodni. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. W wypadku zamawiania tych produktów prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych. Wynika to z ewentualnej konieczności ustalenia szczegółów zamówienia przez nasz Sklep Internetowy zgodnie z pkt III.2.5 niniejszego Regulaminu.

2. W chwili odbioru towaru klient proszony jest o sprawdzenie przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z przedstawicielami Sklepu Internetowego. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia Kupujący proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika firmy o sporządzenie protokołu szkody, jeśli jest to możliwe. Kupujący po uiszczeniu opłaty ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera lub pracownika firmy, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

IV. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie Internetowym(od umowy sprzedaży zawartej na odległość) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zamówionych rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres:

 

 

ACTIVE Przemysław Chudyk
os. Osiedle Pawlikowskiego 13G/2
44-240 Żory z dopiskiem „Zwrot”.
 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (formularzu dostępny w zakładce “POBIERZ”) lub w innej pisemnej formie zgodnej z ustawą o prawach konsumenta. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
2. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Jeśli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy powstałe wskutek jej użytku, który nie był konieczny dla stwierdzenia parametrów świadczących o jej funkcjonalności. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Konsument proszony jest o odesłanie Produktu nieużywanego w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres:

 

 

 

 

ACTIVE Przemysław Chudyk
os. Osiedle Pawlikowskiego 13G/2
44-240 Żory z dopiskiem „Zwrot”.
 
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do ACTIVE Przemysław Chudyk w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Konsument.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, tj. cenę oraz koszty dostarczenia zamówionego towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

V. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę fizyczną lub prawną, czyli za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu zakupionego towaru,
2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar oraz dowód jego zakupu. Reklamacje należy składać na adres:

 

 

ACTIVE Przemysław Chudyk
os. Osiedle Pawlikowskiego 13G/2
44-240 Żory z dopiskiem „Reklamacja”.
 
3. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
4. Szczegółowe uprawnienia Kupujących, zarówno nabywających rzecz w celu niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą – Konsumentów, jak i dokonujących zakupu na potrzeby działalności takiego typu, z tytułu wad sprzedanych Produktów regulują przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
5. Na zakupione produkty udzielona jest gwarancja przez ACTIVE Przemysław Chudyk z siedzibą w Żorach przy os. Osiedle Pawlikowskiego 13G/2, na zasadach określonych w dołączonym do wysłanych produktów dokumencie gwarancyjnym, o ile na dany produkt gwarancja jest udzielana.

 

 

W przypadku odrzucenia reklamacji ACTIVE Przemysław Chudyk nie wyraża zgody na pozasądowy tryb rozwiązywania sporów konsumenckich. (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o pozasądowym rozpoznawaniu sporów konsumenckich.)

Konsument i przedsiębiorca mogą rozwiązać spór online, dzięki wskazówkom zawartym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że zgodnie z Art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Art 12. Rozporządzenia PE i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  :

 • administratorem danych osobowych jest ACTIVE Przemysław Chudyk w Żorach z siedzibą przy os. Osiedle Pawlikowskiego 13G/2
 • klient posiada prawo do dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz żądania ich poprawienia; przed upływem 6-ciu lat dane nie mogą być usunięte z uwagi na przepisy o rachunkowości.
 • dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury oraz dostarczenia towaru zakupionego w sklepie internetowym
 • dokumentacja jest przechowywana w ACTIVE Przemysław Chudyk przez 6 lat zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości; po tym okresie dane mogą zostać usunięte.
 • dane osobowe nie są przekazywane przez ACTIVE Przemysław Chudyk żadnym innym podmiotom niż wynika to z obowiązujących przepisów
 • skargi w zakresie przetwarzania danych należy kierować na adres : ACTIVE Przemysław Chudyk os. Osiedle Pawlikowskiego 13G/2, 44-240 Żory z dopiskiem “skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych”

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Sklepu Internetowego są zgodne z danymi katalogowymi producentów. ACTIVE Przemysław Chudyk – sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
2. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Spory pomiędzy Kupującymi a Sklepem Internetowym, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej transakcji będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Składając zamówienie klient akceptuje powyższy regulamin.
3.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Prawidłowa współpraca z systemem teleinformatycznym Sklepu Internetowego pokonaj-bariery.pl wymaga posiadania:
– Przeglądarkę internetową: Firefox(30) lub Internet Explorer (9.0) lub Chrome (38)
– Rozdzielczość ekranu: co najmniej 1024×768
– Łącze internetowe: co najmniej 512Mbps/128Mbps